uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 
Privačių miškų savininkams
TEIKIAME KONSULTACIJAS IR ATLIEKAME ĮVAIRIAS PASLAUGAS

VĮ Panevėžio miškų urėdijoje (adresas: Parko g. 32) ir visose girininkijose privačių miškų savininkai konsultuojami kiekvieną antradienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Nemokamos konsultacijos teikiamos :

•Miško atkūrimo klausimais
•Miško įveisimo klausimais
•Miško kirtimo klausimais
•Sanitarinės miško apsaugos klausimais
•Suteikiami miškotvarkos duomenys
Kiekvienais metais VĮ Panevėžio miškų urėdija organizuoja 40 valandų mokymo kursus. Mokymų metu suteikiamos ūkininkavimui miško valdoje žinios. Baigusieji kursus gauna pažymėjimus. Apie rengiamus mokymus informuojama vietinėje spaudoje.


Urėdija atlieka ir įvairias ūkines paslaugas. Dažniausiai miško savininkai naudojasi dirvos ruošimo želdinimui ir kirtaviečių purškimo nuo minkštųjų lapuočių atžalų ir žolių paslaugomis.


VĮ PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOJE GALIMA ĮSIGYTI SODMENŲ MIŠKUI ATKURTI IR ĮVEISTI.

Siūlomi be išankstinių sutarčių parduoti sodmenys 2017 m.

Sėjinukai
Sodinukai
Medžių rūšis
Amžius m.
Kiekis,
tūkst. vnt.
Medžių rūšis
Amžius m.
Kiekis,
tūkst. vnt.
Ąžuolas
2
15
Pušis
1+1
120
Juodalksnis
1
15
Eglė
2+2
80

 

Apie Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimus 2013.06.11

Šalies Vyriausybė 2011 m. sausio 17 d. patvirtino Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimo projektą, kurio esmė – sudaryti palankesnes sąlygas privačių miškų savininkams tvarkytis savo miškuose, supaprastinant su kirtimais privačiuose miškuose susijusias administracines procedūras, tuo pačiu užtikrinant miškų išsaugojimo ir darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą.
Privačiuose miškuose miško ugdymo (retinimo ir einamaisiais) kirtimais, kuriais iškertami tik nepageidaujami medžiai ir sudaromos sąlygos formuoti geresnį ir produktyvesnį medyną, iškertamos medienos kiekis tesudaro apie 7 proc. per metus iškertamo bendro medienos kiekio. Mokslininkų paskaičiavimais, vardan geresnių miškų ugdymo kirtimais galėtų būti kertama kelis kartus daugiau. Atsižvelgiant į tai ir siekiant sumažinti administracinę naštą miško savininkams, leidimai kirsti mišką ugdymo (retinimo ir einamaisiais) kirtimais pakeisti pranešimais apie ketinimus kirsti mišką. Savininkas, planuojantis vykdyti retinimo ar einamuosius kirtimus, regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrai, kurios kontroliuojamoje teritorijoje yra numatyti kirsti miškai, privalo pateikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo miško kirtimo išsiųsti jį registruotu laišku. Pranešime apie ketinimus kirsti mišką turi būti nurodytas miško sklypo adresas, kirtimų rūšis, kirstinų medžių rūšys, skaičius, numatomas iškirsti apytikris medienos tūris. Savininkas kirtimus vykdyti galės tuomet, jei per 14 kalendorinių dienų po pranešimo išsiuntimo negaus neigiamo rajono agentūros atsakymo.
Leidimus kirsti mišką einamaisiais ir retinimo kirtimais pakeitus pranešimais apie ketinimus kirsti mišką, privačių miškų savininkams reikės laikytis šiems kirtimams taikomų Miško kirtimų taisyklėse nustatytų reikalavimų: dėl medynų amžiaus, skalsumo ar paliekamo po kirtimų medžių skaičiaus, medžių klasifikavimo, taip pat kirtimo laiko apribojimo ir t.t.
Kitas esminis pakeitimas yra susijęs su miškininkavimu smulkioje valdoje. Sudaryta galimybė paprasčiau (be vidinės miškotvarkos projekto) vykdyti pagrindinius kirtimus smulkiose – iki 3 ha – miško valdose.
Pagal iki pakeitimo galiojusius teisės aktus, privačiame miške esantį brandų medyną, kurio plotas neviršija 3 ha, buvo galima nukirsti iš karto. Be to, visi svarbiausi elementai, būtini įgyvendinant darnaus miškininkavimo principus, kaip Miško kirtimų taisyklėse nustatytas brandos amžius, biržių šliejimo, kirtimo laiko ir kiti reikalavimai pagrindiniams kirtimams, biržių atrėžimo dokumentai, miško atkūrimo projektai, aplinkosauginiai reikalavimai, o taip pat ir privalomas leidimas kirsti mišką – išlieka. Todėl miškotvarkos projektas iki 3 ha dydžio miško valdoms tapo tiesiog pertekliniu ir brangiai kainuojančiu dokumentu. Šis Nuostatų pakeitimas ne tik sumažina administracinių procedūrų skaičių bei padeda sutaupyti savininkams laiko ir lėšų, bet ir neturi praktiškai jokios įtakos pagrindinių plynų ar neplynų miško kirtimų padidėjimui privačiuose miškuose, nekalbant jau apie miškų naikinimą.

Aplinkos ministerijos
Miškų departamento Privačių miškų skyriaus inf.

INFORMACIJA MIŠKO SAVININKAMS DĖL MIŠKŲ PAŽEIDIMŲ 2013.06.11

Vadovaujantis Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarka privačių miškų savininkai savo valdose apie abiotinių veiksnių pažeidimus (ligų, kenkėjų, gaisrų pažeistus medžius, vėjavartas bei vėjalaužas) turi per 5 kalendorines dienas pranešti girininkijai ar urėdijai.
Pastebėti pažeidimai bus užfiksuoti Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ar gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale.
Šių įrašų pagrindu miško savininkams urėdijos išduos pažymas dėl stichinės nelaimės pažeisto miško nustatymo fakto.
Savininkai, turėdami šias pažymas, galės pretenduoti į ES paramą stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui, jei dėl pažeidimų žuvo ne mažesnis kaip 0,5ha miško plotas.
Dėl paramos miško atkūrimui į Nacionalinės mokėjimo agentūros skyrius reikia kreiptis per tris metus nuo pažeisto miško atsiradimo, todėl miško savininkai dėl reikalingų pažymų į miškų urėdijas galės kreiptis ir vėliau, svarbu, kad Abiotinių veiksnių žurnale būtų laiku užfiksuotas miško pažeidimo faktas.
Naudokites teikiama Europos Sąjungos parama privačių miškų savininkams.

PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS, KAINOS

                           Darbų pavadinimas

   Mato vnt.

 Suma EUR

Biržės atrėžimas ir dokumentacijos paruošimas leidimo kirsti mišką gavimui:

vienas ha atrėžtos biržės;

kirstinų medžių ženklinimas;

transporto išlaidos                                                                                                     

  

 

       €  

     €/m3

     €/km

 

 

57,92

1,74

0,64

Miško sodinimas:

ąžuoliukų

kitų medžių rūšių

 

€/100 vnt.

€/100 vnt.

 

37,65

14,48

 

 

 

Želdinių ir žėlinių pildymas

€/100 vnt.

28,96

 

 

 

Želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga

 

 

Želdinių ir žėlinių priežiūra rankiniu būdu, apsaugant nuo žolių ir pašalinant žabus

1 ha

289,62

Cheminiu būdu,  traktoriniu purkštuvu , įskaitant chemikalų vertę

           - „ -                   - „ -                     be chemikalų vertės

1 ha

1 ha

72,41

43,44

Aptepant repelentais nuo žvėrių

100 vnt.

5,79

Aptveriant tvorą

m

4,34

Dirvos ruošimas želdinių įveisimui  purentuvu

€ ha

153,5

Biržės iškirtimas ir ištraukimas į tarpinį sandėlį

 

 

GAMYBA

 

 

Plyni kirtimai

 

 

padarinė ir malkos

€/m3

15,93

Rinktini kirtimai

 

 

padarinė ir malkos

€/m3

21,72

IŠTRAUKIMAS

 

 

Plyni ir rinktini kirtimai

 

 

padarinė ir malkos

€/m3

9,56

 

GAMYBA IR IŠTRAUKIMAS

 

 

Plyni kirtimai

 

 

padarinė ir malkos

-„-

25,49

Rinktini kirtimai

 

 

padarinė ir malkos

-„-

31,28

            

 

 

Jaunuolynų ugdymo kirtimai

€/ha

289,62

Kainos nurodytos be PVM

uredija   Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo