uredija
LtIEn

 

      VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, PANEVĖŽIO REGIONINIS PADALINYS  

 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Naujienos
Medienos pramonės „gigantai“ pradeda pigesnės žaliavos paieškas 2014.05.12

„Ne­ky­la abe­jo­nių, kad pir­mose ei­lė­se prie pi­gios vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos bus 3–4 stam­bios bend­ro­vės, o smul­kiems ir vi­du­ti­niams pre­kiau­to­jams ga­li nie­ko ne­be­lik­ti“ – tuo įsitikinęs Medienos prekybos asociacijos vadovas Valdas Kaubrė.

Naujas kovos raundas medienos rinkoje

Sei­mo ko­mi­te­tuo­se pra­de­da­mos svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma stip­rin­ti Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo pra­mo­nę ma­ži­nant me­die­nos ža­lia­vos eks­por­tą. Ta­čiau vals­ty­bi­niai ir pri­va­tūs me­die­nos par­da­vė­jai, taip pat smul­kie­ji ir vi­du­ti­niai me­die­nos per­dir­bė­jai bai­mi­na­si prieš­in­go re­zul­ta­to.
Miš­kų įsta­ty­mo 1 ir 7 straips­nių siū­lo­mos pa­tai­sos nu­ma­to, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les įsi­gy­ti vals­ty­bės miš­kų me­die­nos pir­mu­mo tvar­ka ga­lė­tų Lie­tu­vos me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nės ir ūki­nin­kai, per me­tus per­kan­tys iki 80 kub. me­trų rąs­tų. Pa­na­šūs siū­ly­mai Vy­riau­sy­bė­je bu­vo svars­to­mi ir ly­giai prieš me­tus, bet tą­syk Sei­mo ne­pa­sie­kė.
„Pir­mu­mu ga­lė­tų nau­do­tis ir bal­dų pra­mo­nė, ir lentp­jū­vės, ku­rios nuo­lat skun­džia­si, kad lie­tu­viš­ka ža­lia­va per bran­gi, o ne­ap­dirb­ta me­die­na eks­por­tuo­ja­ma. Pa­tai­sas ini­ci­ja­vo­me at­siž­velg­da­mi į Lie­tu­vos smul­kio­jo vers­lo pa­siū­ly­mus. Jas pri­ėmus me­die­nos per­dir­bė­jai ga­lės įsteig­ti dau­giau dar­bo vie­tų, o mū­sų me­die­nos pra­mo­nė kurs pri­dė­ti­nę ver­tę, nes ga­ta­va pro­duk­ci­ja vi­sa­da bran­ges­nė už ža­lia­vą, ku­rios di­de­lė da­lis da­bar eks­por­tuo­ja­ma“, – LŽ tvir­ti­no įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą pa­tei­kęs Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Gap­šys.

Smul­kių­jų abejonės
„Me­die­nos per­dir­bė­jai no­ri iš­skir­ti­nių są­ly­gų, ta­čiau tei­sin­gu­mą ga­li už­ti­krin­ti tik rim­ta ir są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja, o jai šiuo at­ve­ju bū­tų smog­tas stip­rus smū­gis. Kai tik kam nors su­tei­kia­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos, kon­ku­ren­ci­jos ir tie­sos ne­ieš­kok. Vos at­si­ra­dus pri­vi­le­gi­juo­tų pir­kė­jų ei­lei, tuoj pra­si­dės ko­rup­ci­ja – kiek­vie­nas steng­sis bū­ti pir­mas“, – LŽ kal­bė­jo Miš­kų urė­dų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ša­kū­nas. Anot jo, me­die­nos per­dir­bi­mo bend­ro­vių no­ras įsi­gy­ti pi­ges­nės ža­lia­vos su­pran­ta­mas, bet jos to sie­kia ir vals­ty­bės, ir ki­tų rin­kos da­ly­vių sąs­kai­ta.
Sei­me svars­to­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos ke­lia ne­ri­mą ir smul­kie­siems me­die­nos par­da­vė­jams. „Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai su­jauk­tų Lie­tu­vos me­die­nos rin­kos me­cha­niz­mus ir ne­igia­mai pa­veik­tų pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų tei­sė­tus lū­kes­čius gau­ti adek­va­čią kai­ną už par­duo­da­mą me­die­ną“, – tei­gia­ma Me­die­nos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos par­eiš­ki­me.
Pri­va­tūs me­die­nos par­da­vė­jai bai­mi­na­si, kad įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­li bū­ti pa­lan­kios tik stam­bioms pir­mi­nio me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nėms. Pa­sak Me­die­nos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos va­do­vo Val­do Kaub­rės, ne­ky­la abe­jo­nių, kad pir­mos ei­lė­se prie pi­gios vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos bus 3–4 stam­bios bend­ro­vės, o smul­kiems ir vi­du­ti­niams pre­kiau­to­jams ga­li nie­ko ne­be­lik­ti. Ta­da jiems tek­tų ban­kru­tuo­ti ir pa­skui sa­ve nu­si­temp­ti smul­kias bei vi­du­ti­nes me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nes. Tai­gi stam­būs ga­min­to­jai pa­na­šiai kaip maž­me­ni­nės pre­ky­bos rin­ko­je iš­stum­tų smul­kiuo­sius.

Eks­por­tuo­ti pelningiau
Me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vės pa­na­šius sce­na­ri­jus at­me­ta. Kaip LŽ sa­kė Uk­mer­gės UAB USG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Pa­kul­nis, tai, jog vie­tos ga­min­to­jai ga­lė­tų iš urė­di­jų da­lį ža­lia­vos įsi­gy­ti pir­mu­mo tei­se, ne­reiš­kia, kad ji bū­tų per­ka­ma ma­žes­ne nei rin­kos kai­na, esą smul­kie­ji per­dir­bė­jai ža­lia­vos ga­lė­tų gau­ti ne ką bran­giau. "No­ri­me pa­siek­ti, kad me­die­nos pra­mo­nės bend­ro­vės ga­lė­tų be kliū­čių įsi­gy­ti joms rei­ka­lin­gos aukš­tos ko­ky­bės ža­lia­vos, ku­ri da­bar dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma", – pri­dū­rė USG va­do­vas. Da­bar, anot G.Pa­kul­nio, len­kai, lat­viai Lie­tu­vo­je per­ka trūks­ta­mą me­die­ną bran­giau, ne­gu ši kai­nuo­ja pas juos, ir taip su­jau­kia Lie­tu­vos rin­ką, o mū­sų pra­mo­nei ten­ka ieš­ko­ti ža­lia­vos sve­tur. Len­ki­jo­je ar Lat­vi­jo­je pi­gios pjau­ti­nės me­die­nos nė­ra, nes šio­se vals­ty­bė­se pir­mu­mo tei­sę jos įsi­gy­ti tu­ri vie­tos ga­min­to­jai. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jo­je pir­me­ny­bė su­teik­ta maž­daug 20 stam­biau­sių me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vių. Lat­viai ir len­kai, nu­si­pir­kę sa­vo ša­ly­se me­die­nos pi­giau, ga­li už ma­žes­nę kai­ną par­duo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją ir dirb­ti­nai di­din­ti ža­lia­vos kai­nas Lie­tu­vo­je.
K.Ša­kū­no įsi­ti­ki­ni­mu, me­die­nos per­dir­bė­jai ne­pag­rįs­tai ke­lia vė­ją dėl ap­si­rū­pi­ni­mo ža­lia­va, nes urė­di­jos ir da­bar vie­tos ga­min­to­jams pa­gal il­ga­lai­kes su­tar­tis ga­li par­duo­ti iki 60 proc. pjau­ti­nės me­die­nos. Ta­čiau ši kvo­ta re­tai ka­da iš­nau­do­ja­ma, to­dėl me­die­nos auk­cio­nuo­se nuo­lat lie­ka ne­nu­pirk­ta 5–7 proc. pa­siū­ly­tų rąs­tų.
G.Pa­kul­nis at­ker­ta, kad il­ga­lai­kės su­tar­tys gra­žiai at­ro­do tik pa­ža­duo­se, bet kai prie­ina­ma prie rei­ka­lo, urė­di­jos lin­ku­sios apie jas ne­kal­bė­ti. Be to, anot USG va­do­vo, urė­di­jos pa­gal il­ga­lai­kes su­tar­tis re­tai ka­da pa­siū­lo pirk­ti ge­riau­sios ko­ky­bės rąs­tų, nes juos pel­nin­giau par­duo­ti tar­pi­nin­kams, ku­rie šią ža­lia­vą eks­por­tuo­ja.

Į vie­ną kišenę
V.Kaub­rė pa­brė­žė, kad bal­di­nin­kų, sta­ty­bi­nin­kų ža­lia­va, skir­tin­gai nei, ma­tyt, ma­no da­lis po­li­ti­kų, yra ne rąs­tai, o tai, kas ga­mi­na­ma pir­mi­nio ap­dir­bi­mo bend­ro­vė­se: len­tos, fa­ne­ra, plokš­tės. Bū­tų nai­vu ti­kė­tis, jog šių me­džia­gų jie ga­lė­tų įsi­gy­ti pi­giau, jei rąs­tai ma­žiau kai­nuo­tų len­tų ga­min­to­jams. „Bal­di­nin­kai, sta­ty­bi­nin­kai pirks me­džia­gas ta pa­čia rin­kos kai­na. Va­di­na­si, vals­ty­bės su­bsi­di­jos virs ke­lių stam­bių pir­mi­nio me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vių pel­nu“, – prog­no­za­vo at­ei­tį V.Kaub­rė.
Da­bar urė­di­jos, kaip tei­gė K.Ša­kū­nas, įvai­rių mo­kes­čių pa­vi­da­lu vals­ty­bės biu­dže­tui at­sei­kė­ja 42 proc. sa­vo pa­ja­mų. Kai bus pri­vers­tos par­duo­ti me­die­ną pi­giau, jos ne tik ma­žiau pa­pil­dys biu­dže­tą, bet ir ne­iš­ga­lės vyk­dy­ti ki­tų prie­vo­lių: at­so­din­ti miš­ko, tai­sy­ti miš­ko ke­lių, at­nau­jin­ti tech­ni­kos. Va­di­na­si, vals­ty­bė, gau­da­ma ma­žiau pa­ja­mų iš urė­di­jų, tu­rė­tų su­bsi­di­juo­ti siau­rą ūkio sek­to­rių.
Ta­čiau UAB "Jū­rės me­dis" va­do­vas Do­na­tas Veinš­rei­de­ris ma­no, jog to­kioms abe­jo­nėms nė­ra pa­grin­do, nes jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė ir da­bar len­tas daž­nai per­ka Lat­vi­jo­je. "Jei Lie­tu­vo­je bū­tų per bran­gu, elg­tu­mės taip pat", – tvir­ti­no įmo­nės va­do­vas. Pa­sak jo, gau­da­mi pi­ges­nės ža­lia­vos, per­dir­bė­jai ga­lės lais­viau la­vi­ruo­ti kai­no­mis.
Pa­na­šiai kal­bė­jo ir G.Pa­kul­nis. Esą at­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti pi­ges­nės ža­lia­vos, bū­tų kon­ku­ren­cin­ges­nė ir USG ga­mi­na­ma ga­lu­ti­nė pro­duk­ci­ja, nes jo va­do­vau­ja­ma me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nių gru­pė api­ma vi­są ga­my­bos cik­lą – nuo rąs­tų ap­dir­bi­mo iki bal­dų ga­my­bos.

Erd­vė tobulėti
Įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą pa­tei­kęs V.Gap­šys LŽ pri­pa­ži­no, kad jis gal ir nė­ra to­bu­las, be to, dar ne­pa­reng­tos tai­syk­lės, pa­gal ku­rias tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tos ei­lės pir­mu­mo tvar­ka ap­si­rū­pin­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čiuo­se miš­kuo­se iš­au­gin­ta me­die­na, ta­čiau lai­mė­ji­mas yra tai, jog ga­lų ga­le pa­tai­sos pa­sie­kė Sei­mą. Juk apie jas kal­ba­ma jau aš­tun­ti me­tai. „Ti­krai bus įvai­rių sau­gik­lių, kad nau­ja tvar­ka nie­kas ne­pikt­nau­džiau­tų. Bus ma­žai – Vy­riau­sy­bė pri­dės nau­jų, – LŽ ti­ki­no Sei­mo na­rys. – Pri­im­da­mi pa­tai­sas pa­ju­din­tu­me prob­le­mą iš mir­ties taš­ko. Juk se­niai vi­si kal­ba, kad kuo dau­giau ža­lia­vos tu­ri bū­ti per­dir­ba­ma Lie­tu­vo­je, bet ne­bu­vo su­gal­vo­ta, kaip to pa­siek­ti. Ma­nau, mums pa­vy­ko ras­ti for­mu­luo­tę, ku­ri ne­prieš­ta­rau­ja nei Kons­ti­tu­ci­jai, nei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tams."
Kad pir­mi­nio me­die­nos per­dir­bi­mo bend­ro­vės sa­vo ga­mi­nius par­duos Lie­tu­vos me­die­nos pra­mo­nei ir dau­giau bus eks­por­tuo­ja­ma ne ža­lia­vos, o ap­dirb­tos bran­ges­nės me­die­nos, V.Gap­šio žo­džiais, nė­ra blo­gai, nes taip bus su­ku­ria­ma nau­jų dar­bo vie­tų.
V.Kaub­rės nuo­mo­ne, jei įsta­ty­mo pa­tai­sos bus pri­im­tos, džiū­gau­ti dėl jų nau­dos ga­li ir ne­tek­ti, nes ne­li­kus ga­li­my­bių ap­si­rū­pin­ti vals­ty­bi­ne me­die­na ir ban­kru­ta­vus smul­kioms me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vėms, rei­kė­tų kal­bė­ti ne apie nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą, o apie tai, ko­kiu dar­bu ap­rū­pin­ti bu­vu­sius ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių dar­buo­to­jus. Miš­kų urė­dų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas K.Ša­kū­nas taip pat pers­pė­ja, kad urė­di­joms, pri­vers­toms ma­žes­ne ne­gu rin­kos kai­na me­die­na ap­rū­pin­ti vie­tos ga­min­to­jus, vei­kiau­siai ne­liks lė­šų ne tik fi­nan­si­niams įsi­pa­rei­go­ji­mams vals­ty­bei vyk­dy­ti, bet ir miš­kui at­so­din­ti, miš­ko tech­ni­kai at­nau­jin­ti.

Faktai
*2014 me­tais vy­ku­siuo­se vals­ty­bi­nių miš­kų me­die­nos auk­cio­nuo­se ap­va­lio­sios me­die­nos per­dir­bė­jai ne­nu­pir­ko 5–7 proc. pa­siū­ly­tos pjau­ti­nės me­die­nos.
*A­MEPS yra per 850 pir­kė­jų, dau­gu­ma jų – smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo įmo­nės. Ma­no­ma, kad pir­mu­mo tei­sė ap­si­rū­pin­ti urė­di­jų me­die­na bus su­teik­ta maž­daug 20 pir­mi­nio me­die­nos ap­dir­bi­mo bend­ro­vių.
*Lie­tu­vo­je me­die­nos kai­nos 2013 me­tais bu­vo 0,4–2,5 proc. ma­žes­nės ne­gu Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Suo­mi­jo­je ir Šve­di­jo­je.
*Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­va me­die­nos eks­por­tuo­ja 2,5–3 kar­tus ma­žiau nei Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Šal­ti­nis: Miš­kų urė­dų taryba

„Lietuvos žinios“
Kazimieras ŠLIUŽAS
2014-05-10

   Atgal
uredija

VĮ Valstybinių miškų urėdija Panevėžio regioninis padalinys

Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys 
Koordinatės  519887, 6178116 (LKS)
55° 44' 14.05",  24° 18' 59.95"  (WGS)

Įmonės kodas: 132340880
PVM  m. k.  LT 323408811 
Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
A/s Nr.LT767044060008193484

"SEB bankas" AB, kodas 70440 

Darbo laikas:

Miškų urėdijoje, girininkijose, medelyne ir medienos ruošos padalinyje
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais:
Darbo pradžia    8.00 val. 
Pietų pertrauka  12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga   17.00 val.

Penktadieniais:
Darbo pradžia     8.00 val.
Pietų pertrauka   12.00 – 12.45 val.
Darbo pabaiga    15.45 val.

Tel. (8 45) 448 711 
Faksas (8 45) 445 961
El. paštas: info@panmu.lt
www.panmu.lt

Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo