uredija
LtIEn
 
 
Panevėžio miškų urėdija Klauskite Svetainės medis Neįgaliems
a
Pranešimo tema*:
Anoniminis pranešimas*:
Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas  

 
Korupcijos prevencija VĮ Panevėžio miškų urėdijoje
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2017.09.28

VALSTYBĖS ĮMONĖS PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOS 2017–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil.
nr.
Priemonė
Uždavinys
Vykdytojas
Įvykdymo terminas ir kriterijai
Laukiamas rezultatas ir jo vertinimo kriterijai
1
2
3
4
5
6
I. PRIEMONĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMUI IR VIEŠUMUI BEI EFEKTYVIAI KONTROLEI UŽTIKRINTI
PROBLEMOS: Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo kontrolė, kadbūtini aktualūs pakeitimai viešųjų pirkimų procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
1.
Viešųjų pirkimų iniciatorių pareigybių aprašymuose numatyti pirkimų iniciatoriams priskirtinas funkcijas
Užtikrinti viešųjų pirkimų procese vykdomų funkcijų atskyrimą
Personalo inspektorius
Nuolat
Kiekybinis: papildyti asmenų, dirbančių Urėdijoje, pareigybių aprašymai
Kokybinis: miškų urėdo sprendimas patvirtinti papildytus pareigybių aprašymus
2.
 
Vertinti viešųjų pirkimų organizavimą bei teisėtumą
Atlikti viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę
 
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius
 
Nuolat
Kokybinis: medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, savalaikiai peržiūri, patikslina viešųjų pirkimų taisykles
 
Kiekybinis: medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius į viešųjų pirkimų taisykles įtrauktų visus aktualius pakeitimus, su jais supažindina atsakingus darbuotojus
II. PRIEMONĖS VALDYMO EFEKTYVUMUI, SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI, VIEŠUMUI IR ATSKAITINGUMUI DIDINTI
PROBLEMOS: Visuomenės lūkesčiai, kurie matyti sociologiniuose tyrimuose, rodo, kad valstybės ir savivaldybės institucijos turi užtikrinti dar didesnį viešojo sektoriaus valdymo efektyvumą, sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, didesnį valstybinės tarnybos atsparumą korupcijai.
3.
Sudaryti ir įpareigoti Antikorupcinę komisiją nustatyti koks yra Urėdijoje tolerancijos korupcijai indeksas, vykdyti Urėdijos korupcijos prevencijos politiką, plėtoti prevencijos priemonių sistemą, skatinti Urėdijos bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida ir kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.
Antikorupcijos komisija aktyviau prisidės formuojant ir kuriant korupcijos prevencijos politiką
Antikorupcinė komisija
Iki 2017-09-30 parengti antikorupcinės komisijos nuostatus ir įpareigoti nuolat veikiančia komisiją.
 
Kokybinis: būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai
 
Kiekybinis: paskirtai Urėdijos darbuotojai
4.
Sudaryti galimybę administracijos darbuotojams ir padalinių vadovams gauti konsultacijas dėl interesų konfliktus sukeliančių situacijų išvengimo
Skatinti Urėdijos administracijos darbuotojus ir padalinių vadovus vengti interesų konfliktų ir imtis visų teisinių priemonių keliui jiems užkirsti
Antikorupcinė komisija, atsakinga už tarnybinės etikos (elgesio) normų pažeidimų prevenciją, privačių interesų deklaravimo proceso stebėseną
 
 
1.Rekomendacijas teikti remiantis jų privačių interesų deklaracijų duomenimis
2. Nuolat teikti aktualią informaciją interesų konflikto išvengimo klausimais
 
Kokybinis: teikiamos išsamios rekomendacijos situacijoms dėl esamo ar galimo interesų konflikto spręsti su jų įgyvendinimo terminais ir kontrolės mechanizmu; į gautas užklausas parengiami išsamūs atsakymai
 
Kiekybinis: rekomendacijos teikiamos ir į klausimus atsakoma nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
5.
Interneto svetainėje skelbti aktualius atvirus duomenis apie Urėdijos finansų ar kitų procesų valdymą
 
Viešinti informaciją apie finansų ar kitų procesų valdymą
Buhalterinės apskaitos ir ekonominės tarnybos darbuotojai
 
Nuolat atnaujinti informaciją
Kiekybinis: skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atnaujinama visa aktuali informacija
 
Kokybinis: skelbiama informacija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus
6.
Interneto svetainėje skelbti nuorodas, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis
Suteikti informaciją apie tai, kur galima pranešti apie galimus korupcijos atvejus
Informatikas, Antikorupcinė komisija
Iki 2017-10-01 įdėti nuorodas į www.panmu.lt interneto svetainę
Kokybinis: skelbiama informacija apie tai, kur galima kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis
7.
Rengti ir teikti Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitas apie Antikorupcijos komisijos veiklą
Antikorupcijos komisija aktyviau prisidės formuojant ir kuriant korupcijos prevencijos politiką
Antikorupcinė komisija atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Urėdijoje
 
 
Kiekvienais metais miškų urėdui ir darbuotojams teikti Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitą
Kiekybinis: miškų urėdui ir darbuotojams teikiama informacija apie Antikorupcinės komisijos veiklą ir darbo planus bei priimtus sprendimus
8.
Nustatyti ir parengti Urėdijos darbuotojų elgesio principus bei normas
Kurti geranorišką aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius Urėdijos darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius
Antikorupcinė komisija atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Urėdijoje
 
Iki 2017-10-01 parengti Darbuotojų etikos kodeksą
Kokybinis: būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai
 
III. PRIEMONĖS DARBUOTOJŲ IR VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
PROBLEMOS: žinių viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos, korupcijos ir interesų konfliktų klausimais trūkumas, atgalinio ryšio, taikant korupcijos prevencijos priemones, būtinumas keliant darbuotojų kompetenciją, didinant darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinant darbuotojus įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
9.
Organizuoti mokymus viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos, korupcijos bei interesų konfliktų klausimais Urėdijos darbuotojus
1. Organizuoti darbuotojams nuoseklius mokymus viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos klausimais
2. Bendradarbiauti su viešųjų pirkimų ekspertais (lektoriais), organizuojant mokymus
Antikorupcinė komisija atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Urėdijoje
 
 
 
1. Kiekvienais metais organizuoti mokymus šiomis temomis:
1) Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės
2) Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
3) Interesų deklaravimas, konfliktų prevencija
 
Kokybinis: mokymų metu pateikta aktuali informacija apie viešuosius pirkimus, tarnybinę etiką, korupcijos prevenciją, atsakyta į iškilusius klausimus
 
Kiekybinis: kiekvienais metais surengti viešųjų pirkimų, tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymus tikslinėms grupėms
10.
Organizuoti apklausą, siekiant nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, šviesti darbuotojus korupcijos prevencijos srityje
Gilinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos srityje bei gauti informaciją apie galimą korupcijos paplitimą Urėdijoje
Antikorupcinė komisija atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Urėdijoje
 
1. Iki 2017-10-01 parengti klausimyną tolerancijos korupcijos indeksui nustatyti.
2. Iki 2017-10-15 įvykdyti apklausą
3. Iki 2017-10-31 nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą ir prireikus pateikti siūlymus dėl jo mažinimo
4. Iki 2017-12-31  atitinkamai koreguoti mokymo planą
6. Iki 2018-01-31 atlikti pakartotinę apklausą ir įvertinti jos rezultatus
Kiekybinis: po pakartotinės apklausos nustatomas žemesnis darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksas
IV. ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS BEI INFORMAVIMAS APIE JAS
PROBLEMA: būtinybė greitai reaguoti į kintančias realijas ir atitinkamai keisti bei pildyti Korupcijos prevencijos planą.
11.
Keisti ar pildyti Urėdijos korupcijos prevencijos planą, atsižvelgiant į sprendimus dėl einamųjų metų motyvuotoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje nurodytos informacijos
Užtikrinti korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano aktualumą
 
Antikorupcinė komisija atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Urėdijoje
 
 
Praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pasirašymo dienos, inicijuoti aktualius pakeitimus įgyvendinimo priemonių plane
Kiekybinis: visi gauti pasiūlymai dėl priemonių plano keitimo išnagrinėti ir dėl jų priimti sprendimai
 
Kokybinis: įgyvendinimo priemonių planas yra aktualūs ir realiai įgyvendinamas

   Atgal
uredija   Interneto
svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo